เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
       
1การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันระยะ1   ประกาศ
2การออกใบอนุญาตน้ำมันระยะที่2   ประกาศ
3การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   ประกาศ
4การโอนใบอนุญาติประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   ประกาศ
5การออกใบแทนใบอนุญาตน้ำมัน   ประกาศ
6การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบกน้ำมันระยะ1   ประกาศ
7การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบน้ำมันระยะ2   ประกาศ
8จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ บุคคลธรรมดา   ประกาศ
9จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่นิติบุคคล   ประกาศ
10จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ร่วมค้า   ประกาศ
11จดทะดบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงบุคคลธรรมดา   ประกาศ
12จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงนิติบุคคล   ประกาศ
13จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงร่วมค้า   ประกาศ
14จดทะเบียนพาณิชย์ยกเลิกบุคคลธรรมดา   ประกาศ
15จดทะเบียนพาณิชย์ยกเลิกนิติบุคคล   ประกาศ
16จดทะเบียนพาณิชย์ยกเลิกร่วมค้า   ประกาศ
17แจ้งขุดดิน   ประกาศ
18แจ้งถมดิน   ประกาศ
19การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วเอดส์   ประกาศ
20การลงทะเบียนเบี้ยคนพิการ   ประกาศ
21การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ   ประกาศ
22การรับนักเรียนก่อนประถมฯ   ประกาศ
23การรับชำระภาษีป้าย   ประกาศ
24การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ประกาศ
25การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   ประกาศ
พการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พีดีเอฟ   ประกาศ
พ15การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล   ประกาศ
พ14การใช้ห้องประชุมตาม เทศบัญญัติ   ประกาศ