เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท


 

 

 

 

   

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

   
    การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการปฏิบัติตามแนวนโยบายในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐในการพัฒนาโครงสร้าง ภาษีของประเทศไทย เนื่องจากภาษีทรัพย์สินเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐทั้งในระดับประเทศ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำมาพัฒนาบริหารจัดการงานสาธารณะในแต่ละท้องถิ่น เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณะต่างๆ กลุ่มงานอาชีพ เป็นต้น อนึ่ง มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นั้น กรมธนารักษ์จะเป็นผู้กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด และอัตราค่าเสื่อมราคา
>>>>>ข้อมูลเพิ่มเติม<<<<<
   
  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
#สื่อแอนิเมชั่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับประชาชน
   
  1. ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?   เอกสาร
  2. ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?   เอกสาร
 

3. ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร ?

  เอกสาร
 

4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?

  เอกสาร
 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อง่ายต่อการชำระภาษี

  เอกสาร