เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

 
 

1. การจัดตั้งองค์กร

                   เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30  กันยายน 2554
 
     
 

2. สภาพทั่วไป

2.1 ที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  เป็นเทศบาล  1  ในจำนวน  3  แห่ง  ของอำเภอแม่สะเรียง  ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตัวอำเภอแม่สะเรียง  สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 105   เลขที่  210  หมู่ที่ 4  ตำบลแม่สะเรียง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง  ตามเส้นทางถนนเวียงใหม่และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105  ประมาณ  2  กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  ประมาณ  163  กิโลเมตร
 
     
 

๒.๒ อาณาเขต

 
 
  Ø ทิศเหนือ      ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋   อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Ø ทิศใต้          ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Ø ทิศตะวันออก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Ø ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
     
 

แผนที่แนวเขตของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

 
   
     
 

๒.๓ เนื้อที่

          เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 63.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,975 ไร่
 
     
  ๒.๔ ภูมิประเทศ

                   เป็นที่ราบ  ร้อยละ  60   มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย และดินลูกรังและดินดำบางส่วน เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม
                   เป็นป่าโปร่งที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒๒๐ เมตร ร้อยละ ๔๐ มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ เป็นแหล่งอาหารป่า ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยเฉพาะ  กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมือง
มีลำห้วยจำนวนมาก ในฤดูฝนเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำ มีลำน้ำแม่สะเรียงและลำน้ำยวมไหลผ่าน มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่านแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกและทิศเหนือ และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105   ผ่านแนวทิศเหนือและทิศใต้
 
 

๒.๕ จำนวนหมู่บ้าน

 
 
 

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีจำนวนหมู่บ้านในเขต จำนวน ๘ หมู่บ้าน ดังนี้
Ø หมู่ที่ ๑ บ้านจอมแจ้ง            นายสงบ  ธรรมขันธุ์               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
Ø หมู่ที่ ๓ บ้านแพะ                 นายจรินทร์  กันทา                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน
Ø หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งพร้าว            นายอนันต์  ชิงชัย                  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
Ø หมู่ที่ ๕ บ้านไร่                     นายประสิทธิ์  เทพทิพย์          เป็นผู้ใหญ่บ้าน
Ø หมู่ที่ ๖ บ้านดงสงัด              นายเจษฎา  มีสุขไพร             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
Ø หมู่ที่ ๗ บ้านหนองผักหนาม   นายสุรพล   ประทินสุขอำไพ   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
Ø หมู่ที่ ๘ บ้านป่ากล้วย            นายแดง  พูลน้อย                  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
Ø หมู่ที่ ๙ บ้านนาคาว              นายธีรพงษ์  สิทธิบุญ            เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 
 
 

๒.๖ ท้องถิ่นอื่นในตำบล

 
 
 

Ø เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
กำนันตำบลแม่สะเรียง นายไชยยันต์  โพธิ์สุวรรณ

 
 
     
 

๒.๗ ประชากร

 
                       ตำบลแม่สะเรียง มีประชากร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๙๘,๕๔๐  คน  เป็นชาย  ๔,๒๗๒ คน และ หญิง  ๔,๒๖๘ คน   ๓,๙๘๗  ครัวเรือน  ร้อยละ  ๗๘  ของประชากรนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาได้แก่  ศาสนาคริสต์  อิสลาม  และนับถือผีตามประเพณีดั้งเดิมควบคู่กับศาสนาอื่นๆ  มีทั้งชาวไทยพื้นราบได้แก่  ไทยใหญ่และคนพื้นเมืองล้านนาและชาวไทยภูเขาซึ่งมีความหลากหลายด้านชนเผ่าได้แก่  โปว์  สกอ และล่ะเวือะ  
     
  ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2560  
     
     
 

. สภาพทางเศรษฐกิจ

 
 

๓.๑ อาชีพ

 
 
 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ประกอบอาชีพ ดังนี้
Ø เกษตรกร (ทำนา,ทำสวน,ทำไร่)       
Ø เกษตรกร (เลี้ยงสัตว์)                            
Ø ค้าขาย                                   
Ø รับจ้างทั่วไป
Ø รับราชการ , พนักงานของรัฐ
Ø อื่น ๆ

 
 
     
 

๓.๒ หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

 
 
 

Ø ปั้มน้ำมัน   ๒ แห่ง
Ø ตลาดสด   ๑ แห่ง
Ø ตลาดนัด (ตลาดนัด ๑ วัน/สัปดาห์)  ๑ แห่ง
Ø เซเว่นอีเลเว่น   3 แห่ง 
Ø รายขายยาแผนปัจจุบัน   ๑ แห่ง
Ø โรงแรม   ๓ แห่ง
Ø รีสอร์ท   ๒ แห่ง
Ø เกสต์เฮาส์                                                            
Ø ร้านอาหารขนาดเล็ก (ร้านก๊วยเตี๋ยว,ร้านข้าวแกง,ฯลฯ)
Ø ร้านอาหารขนาดกลาง
Ø ร้านขายของ (ของชำ,มินิมาร์ท,)
Ø ร้านเสริมสวย
Ø ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
Ø ร้านซ่อมเครื่องยนต์
Ø อุตสาหกรรมครัวเรือน
Ø บ้านเช่า
Ø โรงสีข้าว

 
 
     
  ข้อมูลการทำเกษตรในตำบล  
 

- มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลแม่สะเรียง 1 แห่ง
- ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1  แห่ง

 
     
 

ชนิดของผลผลิตการเกษตร

 
 
 

1.  ข้าว
2.  กระเทียม
3.  ถั่วเหลือง
4.  ข้าวโพด
5.  ผัก (คะน้า,ผักกาดขาว,ผักกาดกวางตุ้ง,ต้นหอม,ผักชี.แตงกวา  ฯลฯ)
6.  ดอกไม้ (ดอกมะลิ,เยอบีร่า ฯลฯ)
7.  ผลไม้  ได้แก่  กล้วย  ลำไย  มะขาม  ฯลฯ

 
 
     
 

๔. สภาพทางสังคม

 
 

การศึกษา
- โรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 1  แห่ง  คือ 
   โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านป่ากล้วย (หย่อมบ้านแม่อุมลอง,พื้นที่ป่าเขา)
   มีนักเรียนจำนวน 37  คน
- โรงเรียนระดับอนุบาล,ประถมศึกษา-มัธยมต้น 3 แห่ง 
   1.โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193  ในพื้นที่หมู่ที่ 1  บ้านจอมแจ้ง
   มีนักเรียนจำนวน 497  คน
   2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)  ในพื้นที่หมู่ที่ 4  บ้านทุ่งพร้าว
   มีนักเรียนจำนวน  486  คน
   3. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา   ในพื้นที่หมู่ที่5  บ้านไร่
   มีนักเรียนจำนวน  280  คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 1 แห่ง          
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหมู่ที่ 5   มีนักเรียนจำนวน  97  คน
   ครูประจำศูนย์เด็กเล็กตำบลแม่สะเรียง ปี 2559 มี จำนวน 7 คน
   ประกอบด้วย  พนักงานครูเทศบาล  5  คน และ ครูผู้ดูแลเด็ก  2  คน 

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน  1 แห่ง  ในพื้นที่ที่ทำการเทศบาล 
   ตำบลเมืองยวมใต้  (ที่ตั้งหมู่ที่ 3 บ้านแพะ)
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ICT  ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน 1  แห่ง พื้นที่พิพิธภัณฑ์              
   แม่สะเรียงในความดูแลของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้
- สถาบันระดับอาชีวศึกษา 1  แห่ง 
   คือ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง  ในพื้นที่หมู่ที่ 7  บ้านหนองผักหนาม 
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
   คือ วิทยาลัยชุมชนแม่สะเรียง
การกีฬาและนันทนาการ
- ศูนย์กีฬาประจำตำบล 1  แห่ง  คือ  ศูนย์กีฬาประจำตำบลแม่สะเรียง                     
   ในพื้นที่ที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

 
     
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 
 

- วัด 4  แห่ง   คือ
1. วัดจอมแจ้ง   ในพื้นที่ หมู่ที่ 1  บ้านจอมแจ้ง
2. วัดจอมทอง   ในพื้นที่หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งพร้าว
3. วัดบ้านไร่      ในพื้นที่หมู่ที่ 5  บ้านไร่
4. วัดดอยเกิ้งหรือสำนักปฏิบัติธรรมรัตนประทีป  ในพื้นที่หมู่ที่ 7  บ้านป่ากล้วย
- สำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์ 3  แห่ง  คือ
1. สำนักสงฆ์เมืองยวมใต้  ในพื้นที่หมู่ที่ 4  บ้านทุ่งพร้าวคาบเกี่ยวพื้นที่หมู่ที่ 6    บ้านดงสงัด
2. สำนักสงฆ์พระพุทธหัตถ์   ในพื้นที่หมู่ที่ 6  บ้านดงสงัด
3. สำนักที่พักสงฆ์ธรรมสาวิกา  ในพื้นที่หมู่ที่ 8  บ้านป่ากล้วย
- โบสต์คริสตจักร  10  แห่ง   คือ
1. โบสต์คริสต์จักร บ้านแพะหมู่ที่  3  
2. โบสต์คาทอลิก  บ้านแพะหมู่ที่  3     
3. โบสต์คาทอลิก  แม่พระฟาติมา บ้านไร่หมู่ที่ 5
4. โบสต์คริสต์จักร ทาลิทาคูมิ บ้านไร่หมู่ที่ 5
5. โบสต์คริสต์จักร เบธานีบ้านดงสงัดหมู่ที่ 6
6. โบสต์คาทอลิก  นักบุญยอห์น บ้านหนองผักหนามหมู่ที่  7
7. โบสต์คริสต์จักร บ้านหนองผักหนามหมู่ที่ 7
8. โบสต์คริสต์จักร อุดมสุขเบโรอา บ้านหนองผักหนามหมู่ที่ 7
9. โบสต์คริสต์จักร บ้านเหมืองแร่ บ้านป่ากล้วยหมู่ที่ 8
10.โบสต์คริสต์จักร บ้านห้วยข้ามหลาม บ้านป่ากล้วยหมู่ที่ 8

 
     
 

สาธารณสุข

 
 

หน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ
- โรงพยาบาล 1  แห่ง  คือ โรงพยาบาลแม่สะเรียง  ในพื้นที่หมู่ที่ 1  บ้านจอมแจ้ง
- ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน ๑ แห่งพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้
   หน่วยบริการสุขภาพภาคเอกชน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน/บรรจุเสร็จ     1  แห่ง
- คลินิคตรวจโรคทั่วไป       1  แห่ง         
- คลินิกเสริมความงาม       1  แห่ง