เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                              เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี มายื่นแบบแสดงรายการเอกสารชำระภาษีประจำปี 2561   ได้ที่  เจ้าหน้าที่เลยคะ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         
         
       
    นายนพดล กุศลศีลธรรม     
    ประธานสภาฯ    
         
       
    นายโท  พิทักษ์    
    รองประธานสภาฯ    
         
       
    นายวีรศักดิ์  ครองความสง่า    
    เลขานุการสภาฯ    
         
   
  นายธีรเดช  ปันนะ นายอำนวย กันทา นายสมบูรณ์  วงษ์ษา  
  สมาชิกสภา เขต 1 สมาชิกสภา เขต 1 สมาชิกสภา เขต 1  
         
   
  นายเจียมรัตน์  ทองสีขาว นายวสันต์  นิยมรัตน์ นายสมาน สุขใจ  
  สมาชิกสภา เขต 1 สมาชิกสภา เขต 1 สมาชิกสภา เขต 2  
         
   
  นายยุญยืน  แก้วไสยะ นางโสภา วงศ์น้อย นายดำรง ศรีทองไพโรจน์  
  สมาชิกสภา เขต 2 สมาชิกสภา เขต 2 สมาชิกสภา เขต 2