เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         
         
       
    นายอาคม โกทู    
    ประธานสภาเทศบาลฯ    
         
       
    นายสงบ  ธรรมขันธ์    
    รองประธานสภาเทศบาลฯ    
         
       
    นางประภาศรี  โพธิ    
    เลขานุการสภาฯ    
         
   
  นายทวีศักดิ์  มูลเชียง นายอำนวย  กันทา นายศิลา  แย้มงาม  
  สมาชิกสภาฯ เขต 1 สมาชิกสภาฯ เขต 1 สมาชิกสภาฯ เขต 1  
         
   
  นายธีรเดช  ปันนะ นายนพดล  กุศลศีลธรรม นายสมศักดิ์  ปันขัน  
  สมาชิกสภาฯ เขต 1 สมาชิกสภาฯ เขต 1 สมาชิกสภาฯ เขต 2  
         
   
  นายสุเทพ  พิทักษ์ นายณรงค์  สุดเอื้อมคีรีพันธ์ นางสาวณัฐพร  จงศรี  
  สมาชิกสภาฯ เขต 2 สมาชิกสภาฯ เขต 2 สมาชิกสภาฯ เขต 2