เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
       
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 06-08-2563 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 26-10-2563 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 24-04-2563 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 27-01-2563 เอกสาร
       
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 20-11-2561 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 31-10-2561 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 20-08-2561 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 09-08-2561 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 31-07-2561 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 22-05-2561 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 07-05-2561 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 22-02-2561 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 30-01-2561 เอกสาร
       
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2560 24-11-2560 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 31-10-2560 เอกสาร
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 31-10-2560 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2560 21-8-2560 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 9-8-2560 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 27-7-2560 เอกสาร
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 24-7-2560 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 15-5-2560 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 28-4-2560 เอกสาร
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 25-4-2560 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3/2560 23-2-2560 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2560 10-2-2560 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 30-1-2560 เอกสาร
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 25-1-2560 เอกสาร
       
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 25-10-2559 เอกสาร
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 4/2559 25-10-2559 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 23-8-2559 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 9-8-2559 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 29-7-2559 เอกสาร
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 3/2559 29-7-2559 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 29-4-2559 เอกสาร
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 2/2559 25-4-2559 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3/2559 23-2-2559 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 9-2-2559 เอกสาร
เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 29-1-2559 เอกสาร
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 25-1-2559 เอกสาร
       
       
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 2563 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 2563 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 2563 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 2563 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 2563 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 2563 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 2563 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 2563 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 2563

เอกสาร

       
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 2562 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 2562 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 2562 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 2562 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 2562 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 2562 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 3/2562 2562 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 2562 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 2562 เอกสาร
       
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 2561 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 2561 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 2561 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 2561 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 2561 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 2561 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 2561 เอกสาร
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 2561 เอกสาร