เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
           
           
         
    ว่าที่ร.อ.นิธิวรรธน์ โทวรรธนะ      
    ปลัดเทศบาลฯ รักษาการแทน      
    ผอ.กองการศึกษา      
           
           
       
  นางสาวแก้วใจ  เชียงแก้ว   น.ส.วรินทร์พร  อัญมณีโรจน์    
  นักสันทนาการชำนาญการ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    
           
       
  นายอาคม  กันทะลือ   น.ส.มาลัย   มิ่งอรุณมงคล    
  ผู้ช่วยจพง.ศูนย์เยาวชน   ครู คศ.1    
           
   
นางเกสร  แดงไฝ์ น.ส.กาญจนาภรณ ์ อรุณขอบเขต
ครู คศ.1 ครู คศ.1
   
 
น.ส.บุษบา โอภาสงวน  

ครู คศ.1

 
   
 
นางวิภารัตน์  มิ่งอรุณมงคล  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก