เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                              เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี มายื่นแบบแสดงรายการเอกสารชำระภาษีประจำปี 2560 ได้ที่  เจ้าหน้าที่เลยคะ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำปี
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
           
           
         
    นายสถิตย์  ส่องแสงจันทร์      
    รองปลัดเทศบาล      
    รักษาการตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา      
           
           
       
  นางสาวแก้วใจ  เชียงแก้ว   น.ส.วรินทร์พร  อัญมณีโรจน์    
  นักสันทนาการปฏิบัติการ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
           
       
  นายอาคม  กันทะลือ   นางเกสร  แดงไฝ    
  ผู้ช่วยจพง.ศูนย์เยาวชน   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
           
   
นางสุรีรัตน์  กันทะวงศ์ น.ส.มาลัย   มิ่งอรุณมงคล
พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
   
น.ส.บุษบา โอภาสงวน น.ส.กาญจนาภรณ ์ อรุณขอบเขต

พนักงานครูเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล
   
นางวิภารัตน์  มิ่งอรุณมงคล นางวาสนา  แก้วสุธรรม
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก