เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                              เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี มายื่นแบบแสดงรายการเอกสารชำระภาษีประจำปี 2561   ได้ที่  เจ้าหน้าที่เลยคะ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
           
           
         
    นางอจิณตากานันท์  สายสวัสดิกุล      
    หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ รักษาการแทน      
    ผอ.กองการศึกษา      
           
           
       
  นางสาวแก้วใจ  เชียงแก้ว   น.ส.วรินทร์พร  อัญมณีโรจน์    
  นักสันทนาการปฏิบัติการ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
           
       
  นายอาคม  กันทะลือ   น.ส.กาญจนาภรณ ์ อรุณขอบเขต    
  ผู้ช่วยจพง.ศูนย์เยาวชน   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
           
   
นางเกสร  แดงไฝ์ น.ส.มาลัย   มิ่งอรุณมงคล
พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
   
 
น.ส.บุษบา โอภาสงวน  

พนักงานครูเทศบาล

 
   
นางวิภารัตน์  มิ่งอรุณมงคล นางวาสนา  แก้วสุธรรม
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก