เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                              เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี มายื่นแบบแสดงรายการเอกสารชำระภาษีประจำปี 2561   ได้ที่  เจ้าหน้าที่เลยคะ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         
         
       
    นางสาววรินทร แท่นขาว    
    ผู้อำนวยการกองคลัง    
         
  งานการเงินและบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
   
  น.ส.นิพาพันธ์ เตชะนันท์ น.ส.เกศราภรณ์ รักถิ่นพนา น.ส.กชพร ปัญญาวงค์  
  จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน จพง.พัสดุปฏิบัติงาน จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  
         
       
  น.ส.เกษร เรืองฤทธิ์      
  จพง.การเงินและบัญชีขำนาญงาน