เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                              เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี มายื่นแบบแสดงรายการเอกสารชำระภาษีประจำปี 2560 ได้ที่  เจ้าหน้าที่เลยคะ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำปี
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         
         
       
    นางสาววรินทร แท่นขาว    
    ผู้อำนวยการกองคลัง    
         
  งานการเงินและบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
   
  น.ส.นิพาพันธ์ เตชะนันท์ น.ส.เกศราภรณ์ รักถิ่นพนา น.ส.กชพร ปัญญาวงค์  
  จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน จพง.พัสดุปฏิบัติงาน จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  
         
     
  น.ส.เกษร เรืองฤทธิ์   น.ส.ธัญญารัตน์ ปฐมกุลการ  
  จพง.การเงินและบัญชีขำนาญงาน   จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน