เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
 

 

 

 

   

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

   
    การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการปฏิบัติตามแนวนโยบายในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐในการพัฒนาโครงสร้าง ภาษีของประเทศไทย เนื่องจากภาษีทรัพย์สินเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐทั้งในระดับประเทศ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำมาพัฒนาบริหารจัดการงานสาธารณะในแต่ละท้องถิ่น เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณะต่างๆ กลุ่มงานอาชีพ เป็นต้น อนึ่ง มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นั้น กรมธนารักษ์จะเป็นผู้กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด และอัตราค่าเสื่อมราคา
>>>>>ข้อมูลเพิ่มเติม<<<<<
   
  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
#สื่อแอนิเมชั่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับประชาชน
   
  1. ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?   เอกสาร
  2. ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?   เอกสาร
 

3. ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร ?

  เอกสาร
 

4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?

  เอกสาร
         ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

 

 

 

         

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยงานสาธารณสุข ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

27-3-2563 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยกองการศึกษา จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง โดยมีท่านนากยสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พร้อมด้วยผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯร่วมกิจกรรม

20-2-2563 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดพิธีรับใบประกาศศนียบัตร รุ่น 3/2562 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ "วิทยาลัยสูงวัยเมืองยวมใต้" โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยนายอำเภอแม่สะเรียง คณะผู้บริหารและสมชิกสภาพ

5-2-2563 ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 ของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยมีท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ร่วมลงทะเบียน จำนวนมาก

11-1-2563 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

24-12-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นำนักกีฬาเยาวชน ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ และสนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยทราย

16-12-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ กระทงเล็ก และการประกวดนางฟ้าจำแลง ณ สะพายน้ำแม่สะเรียง หมู่ที่ 9 บ้านนาคาว โดยมีท่านนายอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธานเปิดงาน มีท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมประชาชนผู้ร่วมงานจำนวนมาก

12-11-2562 ภาพกิจกรรม
       
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9-10-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1-10-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20-08-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30-06-2563 ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ

29-04-2563

ประกาศ

      เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28-04-2563 ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

22-04-2563

ประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22-04-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14-04-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13-04-2563 ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

12-11-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย 28-10-2562

ประกาศ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 16-10-2562 เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอยฯ 10-10-2562

ประกาศ

      เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 09-10-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 09-10-2562

ประกาศ

     
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5-10-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ 27-8-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20-8-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10-8-2563

ประกาศ

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
#สื่อแอนิเมชั่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับประชาชน
   
  1. ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?   เอกสาร
  2. ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?   เอกสาร
 

3. ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร ?

  เอกสาร
 

4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?

  เอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 คำถามที่พบบ่อย สามารถศึกษาได้เบื้องต้น และขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระภาษี 15-6-2563

เอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 29-5-2563

เอกสาร1

เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 22-1-2563

เอกสาร1

      เอกสาร2
เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขยายเวลา ภาษี2563 22-1-2563

เอกสาร1

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งป้าย ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 6-1-2563 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้ปะชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 17-8-2562 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 4-2-2562 ประกาศ
    ใบสมัคร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง 28-1-2562 ประกาศ
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระกาษีผ่านธนาคาร ประจำปี 2562 11-12-2561 ประกาศ
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระกาษี ประจำปี 2562 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 11-12-2561 ประกาศ