เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                              เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี มายื่นแบบแสดงรายการเอกสารชำระภาษีประจำปี 2561   ได้ที่  เจ้าหน้าที่เลยคะ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภทช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

 

 

 

         

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ กระทงเล็ก และการประกวดนางฟ้าจำแลง ณ สะพายน้ำแม่สะเรียง หมู่ที่ 9 บ้านนาคาว โดยมีท่านนายอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธานเปิดงาน มีท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมประชาชนผู้ร่วมงานจำนวนมาก

12-11-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยงานกองการศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง เพื่อให้ความรู้ ทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองของเด็กที่เข้ามาศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง

1-7-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอแม่สะเรียง ในการร่วมขบวนเดินรณรงค์ #วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

27-6-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ กองการศึกษา ทต.เมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง
ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการการแข่งขันเซปักตะกร้อ เมืองยวมใต้คัพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในเขตพื้นที่มีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด

27-5-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 มีกิจกรรมทำบุญใส่บาตร พร้อมพิธีสงฆ์ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานเทศบาล , พนักงานจ้าง และลูกจ้างดีเด่น และกิจกรรมรดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีปีใหม่สงกรานต์

25-4-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยกองการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อผู้สูงอายุฯ ณ บริเวณลานวัดจอมแจ้ง มีท่านนายกอำเภอแม่สะเรียง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ ผู้บริหาร และผู้สูงอายุจากทุกหมู่บ้านร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย

18-4-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอแม่สะเรียง ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะรียง "บริพัตรศึกษา" โดยมีท่านปลัดอาวุโสอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน นักกีฬาเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแข่งขันกีฬา

25-2-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยท่านปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดงาน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ในงานมีการแสดงของของเด็กและเยาวชน พร้อมจับของขวัญ และเกมส์ภายในงาน พร้อมบริการตัดผมฟรีสนับสนุนโดยสมาชิกสภาพเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

14-1-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยวิทยาลัยสูงวัยเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนฯ แก่นักศึกษา รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

9-1-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมงานลอยกระทง(ยี่เป็ง) ประจำปี 2561 ณ ท่าน้ำบ้านนาคาว หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สะเรียง โดยมีท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ กระทงเล็ก เรียงความสำคัญของวันลอยกระทง พร้อมด้วยเวทีรำวง โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

23-11-2561 ภาพกิจกรรม
       
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

12-11-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย 28-10-2562

ประกาศ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 16-10-2562 เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอยฯ 10-10-2562

ประกาศ

      เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 09-10-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 09-10-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงคันดินคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม 26-09-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงคันดินคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม 17-09-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงคันดินคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม 3-09-2562

ประกาศ

     

เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงคันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

27-08-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 21-08-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง xระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไร่ 2-08-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไร่ 18-07-2562

ประกาศ

     

เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไร่ 10-07-2562

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี 17-5-2562

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 29-2-2562

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 25-2-2562

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง สัญญาจ้าง 25-2-2562

ประกาศ

เอกสารแนบ

ประกาศ ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20-2-2562

ประกาศ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5-2-2562

ประกาศ
ราคากลาง

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 29-1-2562 ประกาศ
ประกาศ การเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ฯ ภาคเรียนที่ 2/2561 25-1-2562 ประกาศ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 23-1-2562 ประกาศ
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 14-1-2562 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอยฯ 26-12-2561

ประกาศ
เอกสารประกวดราคา

รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 21-12-2561 เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 19-12-2561 เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13-12-2561 เอกสาร
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 08-10-2561 เอกสาร
     
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้ปะชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 17-8-2562 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 4-2-2562 ประกาศ
    ใบสมัคร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง 28-1-2562 ประกาศ
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระกาษีผ่านธนาคาร ประจำปี 2562 11-12-2561 ประกาศ
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระกาษี ประจำปี 2562 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 11-09-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 3-09-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ริบเงินสมทบค่าชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง 7-8-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 28-2-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การชำระภาษีผ่านธนาคาร 28-2-2561 ประกาศ
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล 20-2-2561 ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการการชำระภาษีของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 10-01-2560 เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า เจ้าของป้าย เจ้าของที่ดิน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 26-12-2560 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 7-11-2560 ประกาศ
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี พ.ศ. 2561- 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 7-11-2560 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 10-10-2560 ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากตำแหน่งประเภทสายวิชาการ
7-4-2560 ประกาศ
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
ผนวก ก. นักทรัพยากรบุคคล
ผนวก ก. นักวิชาการจัดเก็บฯ
ผนวก ข.
ผนวก ค.
ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 21-12-2559 เอกสาร
เอกสารประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 21-12-2559 แผ่นพับ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 15-03-2559 เอกสาร
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 16-02-2559 ประกาศ
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 11-01-2559 ประกาศ