เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2564 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
 
     
 
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท


 

 

 

 

         
   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้

    ประกาศจัดตั้งศูนย์การเลือกตั้ง   เอกสาร
    ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้   เอกสาร
    ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้   เอกสาร
    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้   เอกสาร
    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาตำบลเมืองยวมใต้ เขต 1   เอกสาร
    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาตำบลเมืองยวมใต้ เขต 2   เอกสาร
    ประกาศการกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ แผ่นประกาศ หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบริเวณ สาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ   เอกสาร
         
       

 

         
       
   

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

         ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

 

 

 

    - รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่   เอกสา
         
 

ขอประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   
    แบบประเมิน

 

       
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถบรรทุกขนาดสิบล้อเพื่อขนและกำจัดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-11-2564 ประกาศ
  เอกสารประกวด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 18-11-2564 ประกาศ
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564 17-11-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17-11-2564 ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 15-11-2564 ประกาศ
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564 18-11-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6-10-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพร้าว 28-9-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก 17-9-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ผลการประมูลสรรหาผู้จำหน่ายถุงขยะ 9-9-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1-9-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ผู้จำหน่ายถุงขยะในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 31-8-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ 21-7-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ 6-7-2564 ประกาศ
      เอกสารประกวดราคาฯ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6-7-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ผลการประมูลสรรหาผู้จำหน่ายถุงขยะในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 10-6-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4-6-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ผู้จำหน่ายถุงขยะในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 31-5-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ กำจัดขยะ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 9-11-2563 ประกาศ
      เอกสารประกวดราคาฯ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อฯ 3-11-2563 ประกาศ
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563 22-10-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9-10-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1-10-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20-08-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30-06-2563 ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ

29-04-2563

ประกาศ

      เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28-04-2563 ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

22-04-2563

ประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22-04-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14-04-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13-04-2563 ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

12-11-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย 28-10-2562

ประกาศ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 16-10-2562 เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอยฯ 10-10-2562

ประกาศ

      เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 09-10-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 09-10-2562

ประกาศ

     
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
ขอประชาสัมพันธ์  เรื่อง การออกสำรวจภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2565
4-1-2565

ประกาศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยฯ 27-12-2564

ประกาศ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

  ประกาศ
      บัญชีรายการ
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการขยะแลกไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8-11-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 26-10-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 20-10-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 20-10-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 7-10-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ประจำปี พ.ศ.2565 23-9-2564

ประกาศ

แถลงการณ์เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่องการบริหารการกำจัดขยะมูลฝอย 8-9-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ 31-8-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 25-8-2564

ประกาศ

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ 9-8-2564

ประกาศ

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
5-7-2564

ประกาศ

ขอประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ประเภทสายงานผู้บริหาร/วิชาการ 5-72564

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5-7-2564

ประกาศ

       
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 14-12-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 30-11-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 9-10-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5-10-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ 27-8-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20-8-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10-8-2563

ประกาศ

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
#สื่อแอนิเมชั่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับประชาชน
   
  1. ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?   เอกสาร
  2. ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?   เอกสาร
 

3. ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร ?

  เอกสาร
 

4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?

  เอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 คำถามที่พบบ่อย สามารถศึกษาได้เบื้องต้น และขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระภาษี 15-6-2563

เอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 29-5-2563

เอกสาร1

เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 22-1-2563

เอกสาร1

      เอกสาร2
เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขยายเวลา ภาษี2563 22-1-2563

เอกสาร1

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งป้าย ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 6-1-2563 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้ปะชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 17-8-2562 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 4-2-2562 ประกาศ
    ใบสมัคร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง 28-1-2562 ประกาศ
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระกาษีผ่านธนาคาร ประจำปี 2562 11-12-2561 ประกาศ
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระกาษี ประจำปี 2562 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 11-12-2561 ประกาศ