เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                              เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี มายื่นแบบแสดงรายการเอกสารชำระภาษีประจำปี 2561   ได้ที่  เจ้าหน้าที่เลยคะ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภทช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

 

 

 

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมงานลอยกระทง(ยี่เป็ง) ประจำปี 2561 ณ ท่าน้ำบ้านนาคาว หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สะเรียง โดยมีท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ กระทงเล็ก เรียงความสำคัญของวันลอยกระทง พร้อมด้วยเวทีรำวง โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

23-11-2561 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดงานรับใบประกาศนียบัตรวิทยาลัยสูงวัย รุ่นที่ 2 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยมีท่าน นายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมงานมอบใบประกาศนียบัตร

17-9-2561 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยมีท่านนาอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมในงานมีการจัดนิทรรรศการ ของหน่วยงานของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ และหน่วยงานราชกาต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

30-4-2561 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยงานกองการศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการออกกำลังกาย และกายแสดงออก จัดกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง หมู่ที่ 5บ้านไร่

8-2-2561 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออก และการให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้เด็กและเยาวชนได้มีการฝึกความกล้าแสดงออก โดยในงานมีการจัดเวทีมอบของขวัญของรางวัล และมีการแสดงของเด็กๆมากมาย มีผู้ปกครองนำเด็กมารวมงานจำนวนมาก เปิดงานโดยท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้

15-1-2561 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยมีประชาชนผู่อยู่ในข่ายชำระภาษีเข้ามาร่วมรับฟังจำนวนมาก

9-1-2561 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรับปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยสูงวัยเมืองยวมใต้ โดยในงานมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน พร้อมนักศึกษาสูงวัยทุกท่าน

29-8-2560 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเทคนิคการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ ท่านสติ ทรัพยทวีพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

21-7-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นำโดยท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสุขภาวะต้นแบบ
ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560
22-5-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามประเพณีไทย โดยมีท่านนายกเทศมนตรี สติ ทรัพย์ทวีพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ด้วยผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านจำนวนมาก 21-4-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  โดยงานสาธารณสุข ดำเนินการโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือกออก เขต 1 โดยเปิดกิจกรรมณ ลานวัดจอมแจ้ง  6-3-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  โดยงานกองการศึกษา จัดโครงการทำแนวกันไฟ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง หมู่ที่ 5 บ้านไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองดด้วยดี 1-3-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ในระหว่างวันที่ 31มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน รวมทั้งหมด 117 คน เทศบาลได้นำตัวแทนประชาชนตำบลแม่สะเรียง ได้ไปถวายความเคารพพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี 8-2-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นำโดยท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33 บ้านทุ่งพร้าว เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้มีสถานที่เพื่อเรียนรู้กิจกรรม และเปิดโลกการเรียนรู้สาระต่างๆ และมีเวทีเพื่อการแสดงออก ในงานมีหน่วยงานราชการร่วมจัดกิจกรรมมากมาย และมีของรางวัลสำหรับเด็กและของวัลจากผู้ใหญ่ใจดีมากมาย 16-1-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยกองคลังกำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 มีผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษีเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก โดยมีท่านศรัญญู บูชาเลิศวรัญญู รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 9-12-2559 ภาพกิจกรรม
       
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 08-10-2561 เอกสาร
ประกาศ แจ้งเช็คหมดอายุเข้าเป็นเงินสะสมของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 24-09-2561 ประกาศ
ประกาศ แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีเช็คหมดอายุ 30-08-2561 ประกาศ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ 28-08-2561 ประกาศ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทกเตอร์ฯ 15-08-2561 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทกเตอร์ฯ 08-08-2561 ประกาศ
เอกสารร่างขอบเขตงาน
ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม 20-07-2561 ประกาศ
ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม 28-06-2561 ประกาศ
ประกาศ  ริบประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ 25-06-2561 ประกาศ
ประกาศ  เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 02-05-2561 ประกาศ
ประกาศ  หลักประกันสัญญา 05-04-2561 ประกาศ
ประกาศ  ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 09-03-2561 ประกาศ
ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 27-02-2561 ประกาศ
ประกาศ  ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 27-02-2561 ประกาศ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะ 22-11-2560 ประกาศ
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 9-11-2560 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 8-11-2560 ประกาศ
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 11-10-2560 เอกสาร
ประกาศราคากลางอาหารกลางวัน 6-10-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) 2-10-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง 18-8-2560 ประกาศ
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกเทท้าย 17-8-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 10-8-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 6 9-8-2560 ประกาศ
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกแบบเทท้ายฯ 28-7-2560 ประกาศ
ราคากลาง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(3) 25-7-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 11-7-2560 ประกาศ
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง (3) 6-7-2560 ประกาศ


ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 3-7-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 3-7-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 4 26-6-2560 ประกาศ
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง (2) 19-6-2560 ประกาศ
ราคากลาง

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(1) 13-6-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางวางระบบท่อประปา หมู่ 5 26-5-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 26-5-2560 ประกาศ
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง 24-5-2560 ประกาศ
ราคากลาง
เอกสารสอบราคา
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านดงสงัด 24-5-2560 ประกาศ
ราคากลาง
เอกสารสอบราคา
ประกาศราคากลางต่อเติมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 22-5-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 15-5-2560 ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนถ่ายพร้อมกำจัดขยะ 21-12-2559 ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 5 16-12-2559 ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 16-12-2559 ประกาศ
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ (2) 14-12-2559 ประกาศ
     
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 11-09-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 3-09-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ริบเงินสมทบค่าชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง 7-8-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 28-2-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การชำระภาษีผ่านธนาคาร 28-2-2561 ประกาศ
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล 20-2-2561 ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการการชำระภาษีของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 10-01-2560 เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า เจ้าของป้าย เจ้าของที่ดิน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 26-12-2560 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 7-11-2560 ประกาศ
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี พ.ศ. 2561- 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 7-11-2560 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 10-10-2560 ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากตำแหน่งประเภทสายวิชาการ
7-4-2560 ประกาศ
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
ผนวก ก. นักทรัพยากรบุคคล
ผนวก ก. นักวิชาการจัดเก็บฯ
ผนวก ข.
ผนวก ค.
ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 21-12-2559 เอกสาร
เอกสารประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 21-12-2559 แผ่นพับ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 15-03-2559 เอกสาร
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 16-02-2559 ประกาศ
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 11-01-2559 ประกาศ