เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยงานสาธารณสุข ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

27-3-2563 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยกองการศึกษา จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง โดยมีท่านนากยสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พร้อมด้วยผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯร่วมกิจกรรม

20-2-2563 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดพิธีรับใบประกาศศนียบัตร รุ่น 3/2562 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ "วิทยาลัยสูงวัยเมืองยวมใต้" โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยนายอำเภอแม่สะเรียง คณะผู้บริหารและสมชิกสภาพ

5-2-2563 ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 ของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยมีท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ร่วมลงทะเบียน จำนวนมาก

11-1-2563 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

24-12-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นำนักกีฬาเยาวชน ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ และสนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยทราย

16-12-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ กระทงเล็ก และการประกวดนางฟ้าจำแลง ณ สะพายน้ำแม่สะเรียง หมู่ที่ 9 บ้านนาคาว โดยมีท่านนายอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธานเปิดงาน มีท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมประชาชนผู้ร่วมงานจำนวนมาก

12-11-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยงานกองการศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง เพื่อให้ความรู้ ทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองของเด็กที่เข้ามาศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง

1-7-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอแม่สะเรียง ในการร่วมขบวนเดินรณรงค์ #วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

27-6-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ กองการศึกษา ทต.เมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง
ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการการแข่งขันเซปักตะกร้อ เมืองยวมใต้คัพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในเขตพื้นที่มีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด

27-5-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 มีกิจกรรมทำบุญใส่บาตร พร้อมพิธีสงฆ์ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานเทศบาล , พนักงานจ้าง และลูกจ้างดีเด่น และกิจกรรมรดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีปีใหม่สงกรานต์

25-4-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยกองการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อผู้สูงอายุฯ ณ บริเวณลานวัดจอมแจ้ง มีท่านนายกอำเภอแม่สะเรียง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ ผู้บริหาร และผู้สูงอายุจากทุกหมู่บ้านร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย

18-4-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอแม่สะเรียง ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะรียง "บริพัตรศึกษา" โดยมีท่านปลัดอาวุโสอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน นักกีฬาเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแข่งขันกีฬา

25-2-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยท่านปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดงาน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ในงานมีการแสดงของของเด็กและเยาวชน พร้อมจับของขวัญ และเกมส์ภายในงาน พร้อมบริการตัดผมฟรีสนับสนุนโดยสมาชิกสภาพเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

14-1-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยวิทยาลัยสูงวัยเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนฯ แก่นักศึกษา รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

9-1-2562 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมงานลอยกระทง(ยี่เป็ง) ประจำปี 2561 ณ ท่าน้ำบ้านนาคาว หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สะเรียง โดยมีท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ กระทงเล็ก เรียงความสำคัญของวันลอยกระทง พร้อมด้วยเวทีรำวง โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

23-11-2561 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดงานรับใบประกาศนียบัตรวิทยาลัยสูงวัย รุ่นที่ 2 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยมีท่าน นายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมงานมอบใบประกาศนียบัตร

17-9-2561 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยมีท่านนาอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมในงานมีการจัดนิทรรรศการ ของหน่วยงานของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ และหน่วยงานราชกาต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

30-4-2561 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยงานกองการศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการออกกำลังกาย และกายแสดงออก จัดกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง หมู่ที่ 5บ้านไร่

8-2-2561 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออก และการให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้เด็กและเยาวชนได้มีการฝึกความกล้าแสดงออก โดยในงานมีการจัดเวทีมอบของขวัญของรางวัล และมีการแสดงของเด็กๆมากมาย มีผู้ปกครองนำเด็กมารวมงานจำนวนมาก เปิดงานโดยท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้

15-1-2561 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยมีประชาชนผู่อยู่ในข่ายชำระภาษีเข้ามาร่วมรับฟังจำนวนมาก

9-1-2561 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรับปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยสูงวัยเมืองยวมใต้ โดยในงานมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน พร้อมนักศึกษาสูงวัยทุกท่าน

29-8-2560 ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเทคนิคการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ ท่านสติ ทรัพยทวีพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

21-7-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นำโดยท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสุขภาวะต้นแบบ
ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560
22-5-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามประเพณีไทย โดยมีท่านนายกเทศมนตรี สติ ทรัพย์ทวีพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ด้วยผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านจำนวนมาก 21-4-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  โดยงานสาธารณสุข ดำเนินการโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือกออก เขต 1 โดยเปิดกิจกรรมณ ลานวัดจอมแจ้ง  6-3-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ในระหว่างวันที่ 31มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน รวมทั้งหมด 117 คน เทศบาลได้นำตัวแทนประชาชนตำบลแม่สะเรียง ได้ไปถวายความเคารพพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี 8-2-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นำโดยท่านนายกสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33 บ้านทุ่งพร้าว เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้มีสถานที่เพื่อเรียนรู้กิจกรรม และเปิดโลกการเรียนรู้สาระต่างๆ และมีเวทีเพื่อการแสดงออก ในงานมีหน่วยงานราชการร่วมจัดกิจกรรมมากมาย และมีของรางวัลสำหรับเด็กและของวัลจากผู้ใหญ่ใจดีมากมาย 16-1-2560 ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยกองคลังกำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 มีผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษีเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก โดยมีท่านศรัญญู บูชาเลิศวรัญญู รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 9-12-2559 ภาพกิจกรรม