เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                              เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี มายื่นแบบแสดงรายการเอกสารชำระภาษีประจำปี 2560 ได้ที่  เจ้าหน้าที่เลยคะ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำปี
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
           
           
         
    ว่าที่ร.อ.นิธิวรรธน์  โทวรรธนะ      
    ปลัดเทศบาล      
           
         
    นายสถิตย์  ส่องแสงจันทร์      
    รองปลัดเทศบาล      
           
 
   
 
  นางอจิณไตย  สายสวัสดิกุล น.ส.เจนนิสา คีรีคามสุข  
  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
           
  งานแผนและวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป งานสังคมและสาธารณสุข งานรักษาความสงบ  
           
   
  นางเพชรรัตน์  ทะนัน นายศรณรรฐ บัวเลิง นายณัฐวัฒน์ กาญจนไกรสร นายถนอม ลำซาง  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกรปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ  
           
   
  น.ส. มณีรัศมิ์ สาทิสสะรัต น.ส.พนิจดา สุทน นายคมกริช ใบสุวรรณ นายศิลาพงศ์ ฉันทะ  
  จพง.ธุรการชำนาญงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ  
  งานเกษตร        
   
  นายธีรศักดิ์ สิทธิบุญ นางรุ่งนภา  เกตุสุวรรณ น.ส.มัตติกา คำภิไหล นายสันติ สมบูรณ์  
  นักวิชาการเกษตรฯ จพง.ธุรการชำนาญงาน นักวิชาการสุขาภิบาลฯ จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ  
           
     
  นายมงคล เกียรติฟูเฟื่อง นายกฤษกร จิงเจอ นายวรเชษฐ์ กิจศิลป์วัฒนา    
  จพง.สวนสาธารณฯ ผช.จนท.ธุรการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมฯ    
           
         
    นายเสถียร  จันตา      
    ผช.พนักงานขับรถยนต์