เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
           
           
         
    ว่าที่ร.อ.นิธิวรรธน์  โทวรรธนะ      
    ปลัดเทศบาล      
           
         
    น.ส.เจนนิสา คีรีคามสุข      
    หัวหน้าสำนักปลัด      
           
           
 
   
 
  นางอจิณการนันท์ วงค์ทองเป็ง -  
  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
           
  งานแผนและวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป งานสังคมและสาธารณสุข งานรักษาความสงบ  
           
   
  นางเพชรรัตน์  ทะนัน น.ส.พนิจดา สุทน นายณัฐวัฒน์ กาญจนไกรสร นายถนอม ลำซาง  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาฯ  
           
   
  น.ส. มณีรัศมิ์ สาทิสสะรัต นายศรณรรฐ บัวเลิง นายคมกริช ใบสุวรรณ นายศิลาพงศ์ ฉันทะ  
  จพง.ธุรการชำนาญงาน นิติกรปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ  
           
       
    นางรุ่งนภา  เกตุสุวรรณ น.ส.มัตติกา คำภิไหล    
    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการสุขาภิบาลฯ    
           
         
    นายสันติ สมบูรณ์      
    จพง.ธุรการปฏิบัติการ      
           
         
    นายกฤษกร จิงเจอ      
    ผช.จนท.ธุรการ      
           
         
    นายเสถียร  จันตา      
    ผช.พนักงานขับรถยนต์