เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                              เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี มายื่นแบบแสดงรายการเอกสารชำระภาษีประจำปี 2561   ได้ที่  เจ้าหน้าที่เลยคะ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
           
           
         
    ว่าที่ร.อ.นิธิวรรธน์  โทวรรธนะ      
    ปลัดเทศบาล      
           
         
    น.ส.เจนนิสา คีรีคามสุข      
    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน      
    หัวหน้าสำนักปลัด      
           
 
   
 
  นางอจิณตากานันท์  สายสวัสดิกุล น.ส.เจนนิสา คีรีคามสุข  
  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
           
  งานแผนและวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป งานสังคมและสาธารณสุข งานรักษาความสงบ  
           
   
  นางเพชรรัตน์  ทะนัน น.ส.พนิจดา สุทน นายณัฐวัฒน์ กาญจนไกรสร นายถนอม ลำซาง  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ  
           
   
  น.ส. มณีรัศมิ์ สาทิสสะรัต นายศรณรรฐ บัวเลิง นายคมกริช ใบสุวรรณ นายศิลาพงศ์ ฉันทะ  
  จพง.ธุรการชำนาญงาน นิติกรปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ  
  งานเกษตร        
     
  นายธีรศักดิ์ สิทธิบุญ นางรุ่งนภา  เกตุสุวรรณ น.ส.มัตติกา คำภิไหล    
  นักวิชาการเกษตรฯ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการสุขาภิบาลฯ    
           
         
    นายสันติ สมบูรณ์      
    จพง.ธุรการปฏิบัติการ      
           
         
    นายกฤษกร จิงเจอ      
    ผช.จนท.ธุรการ      
           
         
    นายเสถียร  จันตา      
    ผช.พนักงานขับรถยนต์