เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
ขอประชาสัมพันธ์  เรื่อง การออกสำรวจภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2565
4-1-2565

ประกาศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยฯ 27-12-2564

ประกาศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ โครงการขยะแลกไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8-11-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 26-10-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 20-10-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 20-10-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 7-10-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ประจำปี พ.ศ.2565 23-9-2564

ประกาศ

แถลงการณ์เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่องการบริหารการกำจัดขยะมูลฝอย 8-9-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ 31-8-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 25-8-2564

ประกาศ

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ 9-8-2564

ประกาศ

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
5-7-2564

ประกาศ

ขอประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ประเภทสายงานผู้บริหาร/วิชาการ 5-72564

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5-7-2564

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 14-12-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 30-11-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 9-10-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5-10-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ 27-8-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20-8-2563

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10-8-2563

ประกาศ

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
#สื่อแอนิเมชั่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับประชาชน
   
  1. ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?   เอกสาร
  2. ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?   เอกสาร
 

3. ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร ?

  เอกสาร
 

4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?

  เอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 คำถามที่พบบ่อย สามารถศึกษาได้เบื้องต้น และขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระภาษี 15-6-2563

เอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 29-5-2563

เอกสาร1

เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 22-1-2563

เอกสาร1

      เอกสาร2
เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขยายเวลา ภาษี2563 22-1-2563

เอกสาร1

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งป้าย ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 6-1-2563 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้ปะชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 17-8-2562 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 4-2-2562 ประกาศ
    ใบสมัคร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง 28-1-2562 ประกาศ
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระกาษีผ่านธนาคาร ประจำปี 2562 11-12-2561 ประกาศ
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระกาษี ประจำปี 2562 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 11-12-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 11-09-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 3-09-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ริบเงินสมทบค่าชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง 7-8-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 28-2-2561 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การชำระภาษีผ่านธนาคาร 28-2-2561 ประกาศ
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล 20-2-2561 ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการการชำระภาษีของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 10-01-2560 เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า เจ้าของป้าย เจ้าของที่ดิน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 26-12-2560 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 7-11-2560 ประกาศ
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี พ.ศ. 2561- 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 7-11-2560 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 10-10-2560 ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากตำแหน่งประเภทสายวิชาการ
7-4-2560 ประกาศ
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
ผนวก ก. นักทรัพยากรบุคคล
ผนวก ก. นักวิชาการจัดเก็บฯ
ผนวก ข.
ผนวก ค.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 15-03-2559 เอกสาร
ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 21-12-2559 เอกสาร
เอกสารประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 21-12-2559 แผ่นพับ
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 16-02-2559 ประกาศ
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 11-01-2559 ประกาศ