เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 7-10-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 13-8-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 7-5-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 3-3-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 2-2-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 6-1-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 9-10-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 9-10-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 8-10-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 10-9-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 26-8-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 29-7-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 22-6-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 14-5-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 14-4-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 16-3-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 11-2-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 13-1-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 12-12-2562 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 18-11-2562 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 9-10-2562 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 10-9-2562 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 13-8-2562 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 15-7-2562 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 12-6-2562 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 8-5-2562 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 6-4-2562 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 6-3-2562 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 6-2-2562 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 8-1-2562 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 6-12-2561 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 8-11-2561 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 4-10-2561 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 4-9-2561 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2561 8-8-2561 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 4-7-2561 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 6-6-2561 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 4-5-2561 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 5-4-2561 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 6-3-2561 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 5-2-2561 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 8-1-2561 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 5-12-2560 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 6-11-2560 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 4-10-2560 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 4-9-2560 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2560 8-8-2560 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 4-7-2560 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 12-6-2560 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 9-5-2560 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 5-4-2560 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 6-3-2560 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 3-2-2560 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 6-1-2560 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 6-12-2559 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 7-11-2559 ประกาศ