เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

 
 

                         เมืองยวมใต้น่าอยู่       เศรษฐกิจพัฒนา          วัฒนธรรมดีงาม     

       เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต       ธรรมมาภิบาลเพื่อประชาชน
 
     
 

พันธกิจในการพัฒนา

 
 

            1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
            2. จัดระบบชลประทานให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
            3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และการพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ
            4. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง
            5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
            6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์
            7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
            8. บริการจัดการโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
            9. จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            10. เสริมสร้างและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
            11. ส่งเสริมกิจการกีฬาและนันทนาการ
            12. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลาการ
            13. จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน
            14. ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
            15. อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
           16. มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา

 
 

 

 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 
 

            1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลจากยาเสพติด
            2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
            3. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
            4. ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
            5. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
            7. ประชาชนมีความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตามความเปลี่ยนแปลง
            8. ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
           9. ประชาชนได้ออกกำลังกาย  ร่วมกิจกรรมการกีฬา  และมีความเป็นเลิศด้านการกีฬา