ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ข้อมูลพื้นฐาน
- วิสัยทัศน์
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้าง
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
 
งานกิจการสภา
- การประกาศเรียกประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Infrastructure Transparency Initiative: CoST)
- รายงานเกี่ยวกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
- แบบคำขอต่างๆ
- ศูนย์บริการร่วม ทต.เมืองยวมใต้
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.เมืองยวมใต้
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทต.เมืองยวมใต้
- การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
- การส่งเสริมด้านกีฬา
- แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

 
E-Service
- คู่มือการใช้งานระบบ E-Service

- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง

- บริการรับลงทะเบียนการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- งานบริการของศูนย์บริการ่วม/
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็
(One Stop Service : OSS)
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.เมืองยวมใต
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอาชีพ

- รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
Facebook ทต.เมืองยวมใต้
 
E-mail ทต.เมืองยวมใต้
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
- รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
คู่มือประชาชน
     
1การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันระยะ1   ประกาศ
2การออกใบอนุญาตน้ำมันระยะที่2   ประกาศ
3การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   ประกาศ
4การโอนใบอนุญาติประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   ประกาศ
5การออกใบแทนใบอนุญาตน้ำมัน   ประกาศ
6การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบกน้ำมันระยะ1   ประกาศ
7การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบน้ำมันระยะ2   ประกาศ
8จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ บุคคลธรรมดา   ประกาศ
9จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่นิติบุคคล   ประกาศ
10จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ร่วมค้า   ประกาศ
11จดทะดบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงบุคคลธรรมดา   ประกาศ
12จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงนิติบุคคล   ประกาศ
13จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงร่วมค้า   ประกาศ
14จดทะเบียนพาณิชย์ยกเลิกบุคคลธรรมดา   ประกาศ
15จดทะเบียนพาณิชย์ยกเลิกนิติบุคคล   ประกาศ
16จดทะเบียนพาณิชย์ยกเลิกร่วมค้า   ประกาศ
17แจ้งขุดดิน   ประกาศ
18แจ้งถมดิน   ประกาศ
19การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วเอดส์   ประกาศ
20การลงทะเบียนเบี้ยคนพิการ   ประกาศ
21การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ   ประกาศ
22การรับนักเรียนก่อนประถมฯ   ประกาศ
23การรับชำระภาษีป้าย   ประกาศ
24การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ประกาศ
25การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   ประกาศ
พการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พีดีเอฟ   ประกาศ
พ15การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล   ประกาศ
พ14การใช้ห้องประชุมตาม เทศบัญญัติ   ประกาศ