ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ข้อมูลพื้นฐาน
- วิสัยทัศน์
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้าง
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
 
งานกิจการสภา
- การประกาศเรียกประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Infrastructure Transparency Initiative: CoST)
- รายงานเกี่ยวกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
- แบบคำขอต่างๆ
- ศูนย์บริการร่วม ทต.เมืองยวมใต้
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.เมืองยวมใต้
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทต.เมืองยวมใต้
- การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
- การส่งเสริมด้านกีฬา
- แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

 
E-Service
- คู่มือการใช้งานระบบ E-Service

- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง

- บริการรับลงทะเบียนการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- งานบริการของศูนย์บริการ่วม/
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็
(One Stop Service : OSS)
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.เมืองยวมใต
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอาชีพ

- รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
Facebook ทต.เมืองยวมใต้
 
E-mail ทต.เมืองยวมใต้
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
- รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 8-5-2567 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 9-4-2567 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 6-3-2567 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 13-2-2567 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 12-1-2567 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 7-12-2566 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 7-11-2566 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 16-10-2566 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 11-9-2566 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 11-8-2566 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 11-7-2566 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 9-6-2566 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 8-5-2566 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 10-4-2566 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 9-3-2566 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 9-2-2566 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 13-1-2566 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 26-12-2565 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ยกเลิกรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 26-12-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 13-12-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 14-11-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 21-10-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 9-9-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 9-8-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 8-7-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 10-6-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 9-5-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 19-4-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 17-3-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 14-2-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 12-1-2565 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 16-12-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 12-11-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 7-10-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 13-8-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 7-5-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 3-3-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 2-2-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 6-1-2564 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 9-10-2563 ประกาศ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 9-10-2563 ประกาศ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
[2563] [2564]