ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ข้อมูลพื้นฐาน
- วิสัยทัศน์
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้าง
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
 
งานกิจการสภา
- การประกาศเรียกประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Infrastructure Transparency Initiative: CoST)
- รายงานเกี่ยวกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
- แบบคำขอต่างๆ
- ศูนย์บริการร่วม ทต.เมืองยวมใต้
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.เมืองยวมใต้
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทต.เมืองยวมใต้
- การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
- การส่งเสริมด้านกีฬา
- แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

 
E-Service
- คู่มือการใช้งานระบบ E-Service

- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง

- บริการรับลงทะเบียนการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- งานบริการของศูนย์บริการ่วม/
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็
(One Stop Service : OSS)
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.เมืองยวมใต
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอาชีพ

- รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
Facebook ทต.เมืองยวมใต้
 
E-mail ทต.เมืองยวมใต้
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
- รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

 
 

                         เมืองยวมใต้น่าอยู่       เศรษฐกิจพัฒนา          วัฒนธรรมดีงาม     

        เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต       ธรรมมาภิบาลเพื่อประชาชน
 
     
 

พันธกิจในการพัฒนา

 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. จัดระบบชลประทานให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และการพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ
4. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง
5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์
7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
8. บริการจัดการโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. เสริมสร้างและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
11. ส่งเสริมกิจการกีฬาและนันทนาการ
12. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลาการ
13. จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน
14. ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
15. อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
16. มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา

 
 

 

 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 
 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลจากยาเสพติด
2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
3. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
4. ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
5. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
7. ประชาชนมีความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตามความเปลี่ยนแปลง
8. ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. ประชาชนได้ออกกำลังกาย  ร่วมกิจกรรมการกีฬา  และมีความเป็นเลิศด้านการกีฬา