ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ข้อมูลพื้นฐาน
- วิสัยทัศน์
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้าง
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
 
งานกิจการสภา
- การประกาศเรียกประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Infrastructure Transparency Initiative: CoST)
- รายงานเกี่ยวกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
- แบบคำขอต่างๆ
- ศูนย์บริการร่วม ทต.เมืองยวมใต้
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.เมืองยวมใต้
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทต.เมืองยวมใต้
- การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
- การส่งเสริมด้านกีฬา
- แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

 
E-Service
- คู่มือการใช้งานระบบ E-Service

- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง

- บริการรับลงทะเบียนการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- งานบริการของศูนย์บริการ่วม/
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็
(One Stop Service : OSS)
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.เมืองยวมใต
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอาชีพ

- รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
Facebook ทต.เมืองยวมใต้
 
E-mail ทต.เมืองยวมใต้
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
- รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นำโดยนายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ พร้อมด้วย นายเอกราช ดงสงเคราะห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยในกิจกรรมช่วงเช้ามีการพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นำโดยนายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรมโครงการดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยทางเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์มีการจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ โดยมีทางนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นำโดย นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ต้อนรับและพาเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน

 

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สำนักปลัดได้ดำเนินการจัด กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดดอยเกิ้ง” เนื่องในวันสำคัญของไทย (วันระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7) และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 โดยทางเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ได้รับเกียรติจาก นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานจัดกิจกรรม ทั้งนี้เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นำโดย นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ ณ วัดดอยเกิ้ง หมู่ที่ 8 บ้านป่ากล้วย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อีกทั้งทางเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้เชิญชวนหน่วยงานราชการต่างๆร่วมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เพื่อร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดดอยเกิ้ง และร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ 2567 เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน และเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ต้นไม้ ให้คงอยู่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทรงคุณค่าตลอดไป

 

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สำนักปลัดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยทางเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ได้รับเกียรติจาก นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดพิธีร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานดีเด่นของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ทั้งนี้เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นำโดย นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ และเข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากร นายเกรียงศักดิ์ ทายี๋ ท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง ในหัวข้อจริยธรรมข้าราชการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ กองการศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยเพื่อผู้สูงวัยในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ประจำปี 2567 โดยทางเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ได้รับเกียรติจาก นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้นำโดย นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ รวมถึงวิทยากรและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ ณ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง(เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ดำเนินจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอแม่สะเรียง เป็นการแข่งขันกีฬาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเยาวชน ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งมีทั้งสิ้น 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกันมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เป็นครั้งที่ 24 และได้เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และครั้งนี้เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันแทน ซึ่งก็ได้จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 บ้านทุ่งพร้าว และสนามกีฬาตำบลแม่คง
สำหรับครั้งนี้มีอปท. ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ท้องถิ่นด้วยกัน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เทศบาลตำบลแม่ยวม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว โดยมีท่านวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม หัวหน้าส่วนรายการในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย บริการตัดผมฟรี จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เล่มเกม ร่วมกิจกรรม ชิงรางวัลชมนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง ฝึกเชาว์ปัญญา และทักษะ ตอบปัญหา จับรางวัลใหญ่ ทีวีดิจิตอล ขนาด 32“ พัดลม จักรยานขาไถ และจักรยานลดโลกร้อนบนเวที

27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2566 โดยมี นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมงาน
การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) ในครั้งนี้ เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สะเรียง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและความเป็นมาของประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ 9 ตุลาคม 2566
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยนายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ คณะผู้บริหาร นางคำเพ็ญ นนทพัทธสกุล รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน และพนักงาน เทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สะเรียง และ บริเวณใกล้เคียง

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น.

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมเมืองยวมใต้ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็น กำหนดทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง เวทีเสวนา “ก้าวต่อไป พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง” เพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตของคนแม่สะเรียง

โดยมี นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา “ก้าวต่อไป พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง” นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ ตัวแทนชุมชน/ ร้านค้า ผู้แทนชาติพันธุ์ ผู้แทนศาสนา ผู้แทนสถานศึกษาที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สร้างความผูกพันในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ เป็นประธานเปิดการอบรม การอบรมเน้นเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการทำงานตามระเบียบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ปฏิบัติในองค์กรนั้นทำงานได้ดี พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรัก ความผูกพัน รู้จักทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การสร้างทีมงานจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ทุกตำแหน่ง จึงจำเป็นต้องการได้รับการพัฒนากระบวนการรู้คิด และการสื่อสาร เพื่อที่จะมุ่งพัฒนาตน พัฒนางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ จัดอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีผู้ร่วมการอบรม 76 ท่าน
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาจริยธรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสงกรานต์ นิธิศดำรง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีนายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้กล่าวรายงานการอบรม วิทยากรให้ความรู้ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน การอบรมเป็นไปเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า การพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 76 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้
นำโดย นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ นายจำนงค์ วงค์อ้าย เลขานายก ฯ นายสมาน เด่นดอกไม้ ที่ปรึกษานายกฯ นางคำเพ็ญ นนทพัทธ์สกุล รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นางสาววรินทร แท่นขาว ผู้อำนวยการกองคลัง และ นางคันธนา สุริยะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงานเทศบาล และครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วันที่ 14 มกราคม 2566
 เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่33(บ้านทุ่งพร้าว) โดยมีท่านสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก และมีว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทั้งนี้ในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ร่วมจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรมลอยกระทง(ยี่เป็ง) พร้อมด้วยนางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง โดยมีว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวรายงานการจัดงานกิจกรรมลอยกระทง(ยี่เป็ง) และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมลอยกระทง(ยี่เป็ง) เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ณ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ในกิจกรรมมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงสวยงาม และการประกวดกระทงความคิดสร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป