ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ข้อมูลพื้นฐาน
- วิสัยทัศน์
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้าง
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
 
งานกิจการสภา
- การประกาศเรียกประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Infrastructure Transparency Initiative: CoST)
- รายงานเกี่ยวกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
- แบบคำขอต่างๆ
- ศูนย์บริการร่วม ทต.เมืองยวมใต้
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.เมืองยวมใต้
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทต.เมืองยวมใต้
- การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
- การส่งเสริมด้านกีฬา
- แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

 
E-Service
- คู่มือการใช้งานระบบ E-Service

- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง

- บริการรับลงทะเบียนการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- งานบริการของศูนย์บริการ่วม/
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็
(One Stop Service : OSS)
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.เมืองยวมใต
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอาชีพ

- รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
Facebook ทต.เมืองยวมใต้
 
E-mail ทต.เมืองยวมใต้
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
- รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการขับขี่ปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสงกรานต์ นิธิศดำรง ปลัดอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดการอบรม ว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวรายงานการอบรม พร้อมด้วยประธานประชาคมตำบลแม่สะเรียง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ ประชาชนร่วมอบรม
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้เห็นความสำคัญเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ นักเรียน ในเรื่องของกฎหมายจราจรการรักษาวินัยในการขับขี่ การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไป เด็กหรือเยาวชนคนอื่น ๆ ในเรื่องของการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจร และได้มีความรู้ด้านการจราจรมากขึ้น พร้อมนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมภาคเช้า
ว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

กิจกรรมภาคค่ำ
ว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ให้การต้อนรับ และมีบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมาชิกสภา ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน โรงเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมรับการอบรม
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะผู้บริหารประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานของเทศบาลร่วมอบรมจำนวน 84 คน
นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร และคณะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ "การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน" ได้เข้าเยี่ยมชมสักการะพระธาตุจอมแจ้ง และพระธาตุจอมทอง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง โดยร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง ได้จัดทำกิจกรรม “การแสดงสัญลักษณ์ต้านทุจริตภายในสถานศึกษา ตาม รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ในระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1 โดยมี ท่าน ดร. เกษม กันทาหอม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ฯ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา (Anti – Corruption Education) โดยบูรณาการการจัดประสบการณ์ ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” (เด็กสร้างชาติ) ของสถานศึกษา
วันที่ 31 มีนาคม 2565
ว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ ดร.เกษม กันทาหอม นายวิชัย กองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่เทศบาลเมืองยวมใต้เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 100 ราย
   
>>>ข่าวทั้งหมด