ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ข้อมูลพื้นฐาน
- วิสัยทัศน์
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้าง
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
 
งานกิจการสภา
- การประกาศเรียกประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Infrastructure Transparency Initiative: CoST)
- รายงานเกี่ยวกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
- แบบคำขอต่างๆ
- ศูนย์บริการร่วม ทต.เมืองยวมใต้
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.เมืองยวมใต้
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทต.เมืองยวมใต้
- การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
- การส่งเสริมด้านกีฬา
- แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

 
E-Service
- คู่มือการใช้งานระบบ E-Service

- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง

- บริการรับลงทะเบียนการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- งานบริการของศูนย์บริการ่วม/
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็
(One Stop Service : OSS)
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.เมืองยวมใต
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอาชีพ

- รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
Facebook ทต.เมืองยวมใต้
 
E-mail ทต.เมืองยวมใต้
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
- รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
  หมายข่าวประจำปี2564
-ฉบับที่1 ตุลาคม

-ฉบับที่2 พฤศจิกายน
-ฉบับที่3 ธันวาคม
-ฉบับที่4 มกราคม
-ฉบับที่5 กุมภาพันธ์

-ฉบับที่6 มีนาคม
-ฉบับที่7 เมษายน
-ฉบับที่8 พฤษภาคมจดหมายข่าวประจำปี2563

-ฉบับที่1
-ฉบับที่2
-ฉบับที่3
-ฉบับที่4
-ฉบับที่5
-ฉบับที่6
-ฉบับที่7
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการปฏิบัติตามแนวนโยบายในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐในการพัฒนาโครงสร้าง ภาษีของประเทศไทย เนื่องจากภาษีทรัพย์สินเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐทั้งในระดับประเทศ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำมาพัฒนาบริหารจัดการงานสาธารณะในแต่ละท้องถิ่น เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณะต่างๆ กลุ่มงานอาชีพ เป็นต้น อนึ่ง มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นั้น กรมธนารักษ์จะเป็นผู้กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด และอัตราค่าเสื่อมราคา
>>>>>ข้อมูลเพิ่มเติม<<<<<
 
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
#สื่อแอนิเมชั่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับประชาชน
 
1. ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง? เอกสาร
2. ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ? เอกสาร

3. ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร ?

เอกสาร

4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?

เอกสาร

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อง่ายต่อการชำระภาษี

เอกสาร
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศ
    บัญชีรายการ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)

เอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เอกสาร
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)

เอกสาร
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของ ผู้ครอบครองป้าย ที่ติดตั้งป้าย ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565

เอกสาร
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

เอกสาร
    เอกสารแนบท้าย
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

เอกสาร
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสาร
     
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสิ่ง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
     
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ. 2565
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ให้เจ้าของ ผู้ครอบครองป้าย ที่ติดตั้งป้าย ในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

เอกสาร
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

เอกสาร
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

เอกสาร
   
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

เอกสาร
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จงแม่ฮ่องสอน

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
    น.ส.3
    โฉนด
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสาร
     
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสิ่ง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
     
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ศ. 2567
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

เอกสาร
   
     

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จงแม่ฮ่องสอน

ประกาศ
    เอกสารแนบ