เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                              เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี มายื่นแบบแสดงรายการเอกสารชำระภาษีประจำปี 2561   ได้ที่  เจ้าหน้าที่เลยคะ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนงานประจำป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
การลดขั้นตอนการฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ
กระดานพูดคุย
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 08-10-2561 เอกสาร
ประกาศ แจ้งเช็คหมดอายุเข้าเป็นเงินสะสมของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 24-09-2561 ประกาศ
ประกาศ แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีเช็คหมดอายุ 30-08-2561 ประกาศ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ 28-08-2561 ประกาศ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทกเตอร์ฯ 15-08-2561 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทกเตอร์ฯ 08-08-2561 ประกาศ
เอกสารร่างขอบเขตงาน
ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม 20-07-2561 ประกาศ
ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ มหู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม 28-06-2561 ประกาศ
ประกาศ  ริบประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ 25-06-2561 ประกาศ
ประกาศ  เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 02-05-2561 ประกาศ
ประกาศ  หลักประกันสัญญา 05-04-2561 ประกาศ
ประกาศ  ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 09-03-2561 ประกาศ
ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 27-02-2561 ประกาศ
ประกาศ  ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 27-02-2561 ประกาศ
ประกาศ หลักประกันสัญญา 15--2561 ประกาศ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะ 22-11-2560 ประกาศ
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 9-11-2560 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 8-11-2560 ประกาศ
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 11-10-2560 เอกสาร
ประกาศราคากลางอาหารกลางวัน 6-10-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) 2-10-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง 18-8-2560 ประกาศ
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกเทท้าย 17-8-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 10-8-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 6 9-8-2560 ประกาศ
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกแบบเทท้ายฯ 28-7-2560 ประกาศ
ราคากลาง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(3) 25-7-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 11-7-2560 ประกาศ
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง (3) 6-7-2560 ประกาศ


ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(2) 3-7-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 3-7-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 4 26-6-2560 ประกาศ
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง (2) 19-6-2560 ประกาศ
ราคากลาง

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(1) 13-6-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางวางระบบท่อประปา หมู่ 5 26-5-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 26-5-2560 ประกาศ
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง 24-5-2560 ประกาศ
ราคากลาง
เอกสารสอบราคา
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านดงสงัด 24-5-2560 ประกาศ
ราคากลาง
เอกสารสอบราคา
ประกาศราคากลางต่อเติมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 22-5-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 15-5-2560 ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนถ่ายพร้อมกำจัดขยะ 21-12-2559 ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 5 16-12-2559 ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 16-12-2559 ประกาศ
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ (2) 14-12-2559 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง พร้อมงานป้าย ณ บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  23-03-2559 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านนาคาว หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   07-03-2559 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาภูเขาพร้อมติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำ ณ บ้านดงสงัด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 07-03-2559 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ ณ บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 25-02-2559 ประกาศ
ประกาศราคากลางรับจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา ติดตั้งตาข่ายและไฟสปอร์ตไลต์  ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 19-02-2559 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 19-02-2559 ประกาศ