<

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2564 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายได้ที่ งานจัดเก็บฯ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ภายในวันและเวลาราชการ 

 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ข้อมูลพื้นฐาน
- วิสัยทัศน์
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้าง
 
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- สำนักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานทางการเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการยริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
 
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- นโยบายไม่รับของขวัญ
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 
E-Service

- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง

 
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.เมืองยวมใต้
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มอาชีพ

- รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ

 
 
 
 
 
  รายการ วันที่ประกาศ ประเภท
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15-3-2565 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถบรรทุกขนาดสิบล้อเพื่อขนและกำจัดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-11-2564 ประกาศ
  เอกสารประกวด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 18-11-2564 ประกาศ
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564 17-11-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17-11-2564 ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 15-11-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6-10-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพร้าว 28-9-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก 17-9-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ผลการประมูลสรรหาผู้จำหน่ายถุงขยะ 9-9-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1-9-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ผู้จำหน่ายถุงขยะในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 31-8-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ 21-7-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ 6-7-2564 ประกาศ
      เอกสารประกวดราคาฯ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6-7-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ผลการประมูลสรรหาผู้จำหน่ายถุงขยะในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 10-6-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4-6-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ผู้จำหน่ายถุงขยะในเขตเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 31-5-2564 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ กำจัดขยะ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 9-11-2563 ประกาศ
      เอกสารประกวดราคาฯ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อฯ 3-11-2563 ประกาศ
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563 22-10-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9-10-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20-08-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30-06-2563 ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ

29-04-2563

ประกาศ

      เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28-04-2563 ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ

22-04-2563

ประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22-04-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14-04-2563 ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13-04-2563 ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

12-11-2562

ประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7-11-2562 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย 28-10-2562

ประกาศ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 16-10-2562 เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอยฯ 10-10-2562

ประกาศ

      เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 09-10-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 09-10-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงคันดินคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม 26-09-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงคันดินคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม 17-09-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงคันดินคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม 3-09-2562

ประกาศ

     

เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงคันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

27-08-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 21-08-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไร่ 2-08-2562

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไร่ 18-07-2562

ประกาศ

     

เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไร่ 18-07-2562

ประกาศ

     

เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไร่ 9-07-2562

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี 17-5-2562

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 29-2-2562

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 25-2-2562

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง สัญญาจ้าง 25-2-2562

ประกาศ

เอกสารแนบ

ประกาศ ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20-2-2562

ประกาศ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5-2-2562

ประกาศ
ราคากลาง

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 29-1-2562 ประกาศ
ประกาศ การเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ฯ ภาคเรียนที่ 2/2561 25-1-2562 ประกาศ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 23-1-2562 ประกาศ
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 14-1-2562 ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอยฯ 26-12-2561

ประกาศ
เอกสารประกวดราคา

รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 21-12-2561 เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 19-12-2561 เอกสาร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13-12-2561 เอกสาร
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 08-10-2561 เอกสาร
ประกาศ แจ้งเช็คหมดอายุเข้าเป็นเงินสะสมของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 24-09-2561 ประกาศ
ประกาศ แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีเช็คหมดอายุ 30-08-2561 ประกาศ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ 28-08-2561 ประกาศ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทกเตอร์ฯ 15-08-2561 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทกเตอร์ฯ 08-08-2561 ประกาศ
เอกสารร่างขอบเขตงาน
ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม 20-07-2561 ประกาศ
ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ มหู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม 28-06-2561 ประกาศ
ประกาศ  ริบประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ 25-06-2561 ประกาศ
ประกาศ  เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 02-05-2561 ประกาศ
ประกาศ  หลักประกันสัญญา 05-04-2561 ประกาศ
ประกาศ  ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 09-03-2561 ประกาศ
ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 27-02-2561 ประกาศ
ประกาศ  ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 27-02-2561 ประกาศ
ประกาศ หลักประกันสัญญา 15--2561 ประกาศ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนและกำจัดขยะ 22-11-2560 ประกาศ
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 9-11-2560 ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 8-11-2560 ประกาศ
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 11-10-2560 เอกสาร
ประกาศราคากลางอาหารกลางวัน 6-10-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) 2-10-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง 18-8-2560 ประกาศ
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกเทท้าย 17-8-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 10-8-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 6 9-8-2560 ประกาศ
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกแบบเทท้ายฯ 28-7-2560 ประกาศ
ราคากลาง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(3) 25-7-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 11-7-2560 ประกาศ
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง (3) 6-7-2560 ประกาศ


ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(2) 3-7-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 3-7-2560 ประกาศ
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 4 26-6-2560 ประกาศ
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง (2) 19-6-2560 ประกาศ
ราคากลาง

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(1) 13-6-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางวางระบบท่อประปา หมู่ 5 26-5-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 26-5-2560 ประกาศ
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง 24-5-2560 ประกาศ
ราคากลาง
เอกสารสอบราคา
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านดงสงัด 24-5-2560 ประกาศ
ราคากลาง
เอกสารสอบราคา
ประกาศราคากลางต่อเติมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 22-5-2560 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 15-5-2560 ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนถ่ายพร้อมกำจัดขยะ 21-12-2559 ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 5 16-12-2559 ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 16-12-2559 ประกาศ
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ (2) 14-12-2559 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง พร้อมงานป้าย ณ บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  23-03-2559 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านนาคาว หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   07-03-2559 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาภูเขาพร้อมติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำ ณ บ้านดงสงัด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 07-03-2559 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ ณ บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 25-02-2559 ประกาศ
ประกาศราคากลางรับจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา ติดตั้งตาข่ายและไฟสปอร์ตไลต์  ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 19-02-2559 ประกาศ
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 19-02-2559 ประกาศ